Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

3943 4d24 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabesen besen
4819 187f 500
Reposted fromtfu tfu via0 0

August 22 2017

2449 190f
Reposted frompixielark pixielark

August 21 2017

Reposted fromFlau Flau viamr-absentia mr-absentia
0394 b20d 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viamr-absentia mr-absentia
Żyję wśród cudów. Jakże jestem czasem ślepy, że tego nie widzę i nie czuję! W każdej chwili spotyka mnie cud współzależności, cud powtarzalności, cud zrządzenia... przedmioty, ludzie i sytuacje w cudowny sposób przynależą do mnie, ale i ja sam według jakiegoś doskonałego porządku i systemu przynależę do wszystkiego. Cuda, wszystko jest cudem. Ale pośród tego ciągu cudów bywają chwile, w których - jak sądzę - Bóg opuszcza mnie, pozostawia mi prawo do decyzji. To chwila mojej odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność nadaje ludzkiemu życiu tragiczny sens.
— Sándor Márai "Dziennik"
Reposted bycytatycallitwhatyouwantahuramazdagregorczykmjestemjedensweaterweatheriirritabilityifyouleave

August 20 2017

7573 5b23 500
Reposted from0 0
5850 b104

August 19 2017

5786 179b
Reposted frombabyface babyface viainto-black into-black

August 18 2017

5157 c311 500
0560 7e59

uselessgaywhovian:

bloogue:

al-grave:

"What do you play?"

"The Clarinet, you?"

"I play the fucking HAMMER

I like how the brass guy knew it was coming while the bass clarinet still gets caught off guard

I would like to thank tumblr for giving me a reason to google the phrase “What musical composition includes the FUCKING HAMMER.”

Reposted fromgilbster gilbster viainto-black into-black

August 17 2017

August 16 2017

3104 69ab 500
Reposted fromzuzannag zuzannag
1166 04de 500
Reposted fromsarazation sarazation viabesen besen
Powtarzanie rzeczy pięknych i mądrych jest piękne i mądre samo w sobie i należy do takich samych cnót, jak karmienie głodnych, opiekowanie się zwierzętami, podlewanie roślin i udzielanie jałmużny.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
2902 630d 500
Reposted byszyderamerydocholeryblackandwhitefireawayCannonballdancingwithaghost
0668 3bff 500

August 15 2017

7502 cf93 500
Reposted frompixielark pixielark viahalucine halucine
0469 6b86 500
Reposted fromgingillo gingillo viajanealicejones janealicejones

August 14 2017

7717 c945 500
Reposted frompixielark pixielark
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl