Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

6130 9042 500
see more
Reposted fromnazarena nazarena viainsanedreamer insanedreamer
7607 b473
Reposted fromquirk quirk viajanealicejones janealicejones
To me, literature is a calling, even a kind of salvation. It connects me with an enterprise that is over 2,000 years old. What do we have from the past? Art and thought. That’s what lasts.
— Susan Sontag (via Booklover)
Reposted frommr-absentia mr-absentia
1957 32bb 500

annaxmalina:

{2017} backside view from a part of the silent running animation
[laser prints, collage; from spectrology]

March 16 2018

8088 322f 500

Gesaffelstein - Numéro, Octobre 2013

Reposted frombackground background viamr-absentia mr-absentia
Reposted fromposzum poszum viadecay decay
Reposted fromabsolem absolem viainto-black into-black

March 14 2018

7628 a974 500

March 13 2018

6256 b199 500
Reposted byblackandwhiteInfeliceklutz
6098 ebfb 500
Reposted bycytatydancingwithaghostgregorczykmJessSilentelittleredridingtreegonnabebetterquotesohhwellcavebearindisputabeloversensitivedzonyjanealicejonessomewhereonlyweknowpandorciadojenkablackheartgirlverdantforce

March 12 2018

Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.

— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

March 11 2018

March 07 2018

8250 b0f9 500
Reposted byblackandwhitejointskurwysynhelenburnsmiejmniejmajenkiviajerofireawaybaskuaechoesfromonetoanotherSkydelanseleneskintwiggylawszyderajanealicejonesnuwandawalkthemoonCarridwenkasiastrofanatural-born-killerfalksztukastuk
7951 1764
Reposted byfilmowyJessSilentemoviesss

March 06 2018

Reposted fromFlau Flau viaathlin athlin
7337 0338 500
Reposted byfilmowyniskowoPinkpillsMaryiczarycytatyirbjarbirbcukierekihearvoiceshindsightmoviesssheartbreak2708bigevilgrin00CzarnyKapturtoffifeewstanszatanista

March 05 2018

5507 5222 500
Reposted byblackandwhitePicki91filmowyohsoquiethormezastream-of-consciousness-journalalexandersmith8805Skydelanblackfantasiesprzeblyskinailinirollsonalexandersmith8805aura-lunaristinygingergirllegilimencja21Luna12rilokowaty
4265 2252 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl